Onbebouwde percelen in woongebied

Jaarlijks moet de gemeente een oplijsting maken van al de onbebouwde percelen op het grondgebied van de gemeente. Het gaat hier dan specifiek over gronden in een 'woongebied' waar nog niet op gebouwd is.
 
Behalve het feit dat de opmaak en het bijhouden van een register onbebouwde percelen één van de vijf voorwaarden is om als gemeente ontvoogd te zijn en dus zelfstandig te kunnen vergunnen is het ook een monitorinstrument voor de overheden met betrekking tot het behalen van het Bindend Sociaal Objectief (BSO). Het BSO heeft als doel het sociaal woonaanbod versneld en geografisch verspreid uit te breiden.

De gemeente moet een aantal acties/initiatieven ondernemen om de welbepaalde doelstellingen die het BSO oplegt te halen.
De controlerende overheid 'Wonen-Vlaanderen' voert tweejaarlijks een voortgangstoets uit waarbij wordt nagegaan hoever de gemeente staat met de verwezenlijking van de bovengenoemde doelstellingen.
Het resultaat van deze voortgangstoets is de klassering van onze gemeente onder een welbepaalde categorie.
Zo is Herent volgens de laatste voortgangstoets van 2014 gecategoriseerd in categorie 2a (cat 2a=de gemeente voldoet niet aan het groeiritme voor het deelobjectief huur en/of het deelobjectief koop, maar levert voldoende inspanningen.) 

Eerder zeiden we al dat de gemeente concrete initiatieven moet ondernemen in het kader van het BSO, één van die initiatieven is een gemeentelijk actieprogramma met als basis een register van de onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen. Door de opmaak van dat actieprogramma krijgen we een zicht op het aantal gronden en de oppervlakte. Het decreet grond-en pandenbeleid stelt dat deze gronden moeten worden ingezet voor sociale bouwprojecten.

Terug naar Register onbebouwde percelen (ROP)