Offerfeest islam handleiding

Tijdens het jaarlijkse islamitisch Offerfeest wordt traditioneel een groot aantal schapen geslacht. De organisatie van dit gebeuren is complex en vereist een grote inzet van alle betrokken partijen om dit in goede banen te leiden.

Deze handleiding bevat een overzicht van de voorschriften die van toepassing zijn op het slachten van dieren in het kader van het Offerfeest en definieert de rol van elk van de betrokken partijen. Het doel van deze handleiding is om inbreuken op de regelgeving te voorkomen door een goede organisatie en een aangepast toezicht.

Slachting in het kader van de religieuze ritus

Dit type van slachting kan commercieel of particulier zijn. Ze kan plaatsvinden in een slachthuis of op een erkende tijdelijke slachtplaats.

Het dier moet altijd verdoofd worden voor de keelsnede. Enkel bij runderen mag de verdoving onmiddellijk na de keelsnede gebeuren. De verdoving moet omkeerbaar zijn en mag niet de dood van het dier tot gevolg hebben.

De slachtaangifte

  • Eigenaar van het dier meldt zich bij de gemeente voor het registratienummer.
  • Meer informatie zie procedure hieronder.

Slachtvergunning

Vergeet niet na te kijken of u een slachtvergunning moet aanvragen. In sommige gevallen (bv. tijdelijke slachtvloer Werchter) wordt dit voor u in orde gebracht, in andere gevallen moet u dit zelf aanvragen. Zorg ervoor dat u een kopie van uw slachtvergunning bij zich hebt als u uw schaap van de slachtvoer vervoert.

Voorwaarden

Opgelet!

  • verdoven van de dieren alvorens te slachten;
  • melden van tijdelijke slachtplaatsen;
  • reinigingswater enkel te lozen in riolering en na zeving;
  • afvoer van slachtafval via een contract te sluiten met OVAM.

Hoe gaan we te werk?

Iedereen die een slachting wil (laten) uitvoeren moet zich registreren als eigenaar van het dier. Deze persoon meldt zich aan bij de gemeente voor een afspraak en ontvangt een document met zijn/haar registratienummer. De gemeente overhandigt een aangiftebewijs aan de eigenaar van het dier. Dit aangiftebewijs blijft acht dagen geldig. Het bewijs wordt ten huize van de eigenaar van het dier bewaard ten minste tot op het eind van het jaar dat volgt op dat van de slachting.

Wanneer het vlees bestemd is voor de eigenaar en zijn gezin, (particuliere slachting genaamd), zal de gemeente bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat registratienummer aan de eigenaar toekent.

Voor een particuliere slachting op een tijdelijke slachtplaats moet de eigenaar vooraf een slachtaangifte doen bij de gemeente ten minste twee werkdagen vooraf.

Voor een particuliere slachting in een slachthuis gebeurt de aangifte bij aankomst van het dier in het slachthuis.

Reglement

Wetgeving

Vanaf 1 januari 2019 is het overal in Vlaanderen verboden om dieren zonder verdoving te slachten, zowel op tijdelijke slachtvloeren als in slachthuizen.

Bij wet verboden:

  • rituele thuisslachting
  • onverdoofde slachting op tijdelijke slachtvloeren
  • vervoer van levende schapen in afgesloten koffer of met samengebonden poten