Buiten niet stoken!

Verbranden van afval of groenafval in open lucht in je tuin of op andere plaatsen waar het niet mag, is een schending van de milieuregelgeving. Het is daarom belangrijk om de regels goed na te leven. Bij een overtreding kan er een proces-verbaal worden opgesteld.

Verbranding in open lucht kan alleen in volgende gevallen:

  • maken van vuur in de open lucht in bos- en natuurgebieden als beheermaatregel of de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. De voorwaarde is wel dat afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is.
  • Verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een kampvuur of het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer. Het hout moet dus vrij zijn van verfresten en mag niet ge├»mpregneerd of nog erg vochtig zijn.
  • Het verbranden van onversierde kerstbomen in het kader van folkloristische evenementen is eveneens een uitzondering op de algemene verbodsregel. Voor een kerstboomverbranding is wel een schriftelijke toestemming van de gemeente nodig, die onder andere een afstand van meer dan 100 meter van bewoning oplegt.

Op het grasveld aan de Mollekensberg is bovenaan een kampvuurkring. Die mag door iedereen worden gebruikt na toestemming van de burgemeester. Daarvoor moet een aanvraag worden ingediend via het e-loket op de gemeentelijke website. Bij een kampvuur moeten enkele veiligheidsvoorschriften bovendien strikt nageleefd worden.

Als je wordt betrapt, kan de politie of een toezichthouder een proces-verbaal opstellen en kan er een geldboete volgen.

Bij droog weer is het risico op brandgevaar erg hoog. Wees daarom extra voorzichtig in natuurgebieden en bossen. Vuur maken is dan uiteraard verboden; laat kinderen hier dus niet zonder toezicht op het terrein.

maandag 19 september 2022 0 u.