Nachtwinkels

Als je een nachtwinkel wilt openen, heb je een uitbatingsvergunning nodig.

Welk regime geldt voor de nachtwinkels?

Voor de nachtwinkels (nightshops) liggen de sluitingsuren tussen 7 uur en 18 uur, behalve indien een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

Te respecteren voorwaarden om een nachtwinkel te mogen uitbaten

Er gelden drie voorwaarden om een nachtwinkel te mogen uitbaten:

    • de nettoverkoopoppervlakte mag niet meer dan 150 m² bedragen;
    • er mag geen andere activiteit worden uitgeoefend dan de verkoop van algemene voeding en huishoudartikelen;
    • de vermelding "nachtwinkel" moet permanent en duidelijk uithangen.

Wil je op meer locaties een nachtwinkel openen, dan heb je per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Voor wie

Iedere ondernemer die een nachtwinkel wenst te openen op het grondgebied van de gemeente Herent. 

Voorwaarden

Wie een nachtwinkel wil openen, openhouden of heropenen moet dat schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, dat de vergunning ook kan weigeren als dat in het belang van de openbare orde, rust of gezondheid is. Daartoe heeft de gemeenteraad op op 14 maart 2023 en op 15 december 2020 enkele reglementen goedgekeurd.

Hoe gaan we te werk?

Je dient je aanvraag voor een uitbatingsvergunning in via onderstaand webformulier. 

Aanvragen van een uitbatingsvergunning voor een nachtwinkel

Kostprijs

  • Voor nachtwinkels is een éenmalige openingsbelasting vastgesteld van 6.000,00 euro deze is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
  • De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500,00 euro per nachtwinkel.