Nachtwinkels

Als u een nachtwinkel wilt openen, hebt u een vestigingsvergunning nodig.

U baat een nachtwinkel uit als:

  • de nettoverkoopoppervlakte van de winkel niet groter is dan 150 m²;
  • de vestiging ingeschreven is of wordt in de Kruispuntbank van ondernemingen onder de rubriek 'verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen';
  • er geen enkele andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen uitgeoefend wordt;
  • op een duidelijke en permanente manier de vermelding 'nachtwinkel' vermeld staat;
  • de waren van 18 tot 1 uur worden verkocht.

Wilt u op meer locaties een nachtwinkel openen, dan hebt u per locatie een vestigingsvergunning nodig.

Voor wie

Iedere ondernemer die een nachtwinkel wenst te openen op het grondgebied van de gemeente Herent. 

Voorwaarden

Wie een nachtwinkel wil openen, openhouden of heropenen moet dat schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, dat de vergunning ook kan weigeren als dat in het belang van de openbare orde, rust of gezondheid is. Daartoe heeft de gemeenteraad op 14 mei 2013en op 15 december 2020 enkele reglementen goedgekeurd.

Hoe gaan we te werk?

U dient uw aanvraag voor een vestigingsvergunning in via onderstaand webformulier. 

Aanvragen van een vestigingsvergunning voor een nachtwinkel

Kostprijs

  • Voor nachtwinkels is een éenmalige openingsbelasting vastgesteld van 6.000,00 euro deze is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
  • De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1.500,00 euro per nachtwinkel.