Nachtwinkel, belasting

Er wordt een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels op het grondgebied van Herent.

Voor de toepassing van het reglement, moet er onder nachtwinkels worden verstaan: elke winkel die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, die tussen 18 en 1 uur open is, zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de nachtwinkel.

De eigenaar van de nachtwinkel en de eigenaar van het pand waar de nachtwinkel gevestigd is, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Hoe gaan we te werk?

De eigenaar van de handelszaak en de uitbater ervan zijn gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit aangifte hiervan te doen bij het gemeentebestuur van Herent. Ze zijn verplicht alle nodige documenten en vergunningen voor te leggen op eerste verzoek van het gemeentebestuur. Ze worden eraan gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken.

Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder verantwoordelijkheid van de belastingplichtigen onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan de dienst financiën van de gemeente Herent.

Kostprijs

  • De openingsbelasting is een eenmalige belasting vastgesteld op 6000 euro en is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
  • De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1500 euro per nachtwinkel.

De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Ze zijn verschuldigd voor het ganse kalenderjaar, welke ook de aanvang- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of wijziging van uitbating is.

De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar volgend op het jaar van inkohiering van de openingsbelasting, of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van het belastingreglement.

Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden dan ook.

Meer info

15.12.2020: goedkeuring reglement met bijlage door de gemeenteraad.

04.01.2021: gepubliceerd op website.