Mobiliteitsplan

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan 2023-2025

De gemeente Herent is, in samenwerking met studiebureau VECTRIS, gestart met de opmaak van haar mobiliteitsplan. Intussen zijn er namelijk heel wat nieuwe tendenzen waar we rekening mee moeten houden. Volgende thema’s worden in detail bestudeerd:

  •  Impact ontwikkelingen
  •  Parkeerbeleid
  •  Sluipverkeer en circulatie in de kernen
  •  Actieve weggebruikers
  •  Hoppinpunten

Een mobiliteitsplan wordt opgemaakt in drie fases. In de eerste fase worden gegevens verzameld. In de tweede fase wordt gekeken naar oplossingsmogelijkheden en in de derde fase wordt het beleidsplan met concrete actiepunten uitgewerkt.

Deel 1. Verkenningsnota

Deze verkenningsnota is de eerste fase in de vernieuwing van het mobiliteitsplan van de gemeente Herent. In deze nota analyseren we de gemeente, zowel op ruimtelijk als op verkeerskundig vlak. We bekijken welke informatie beschikbaar is om op die manier ook te kunnen bepalen welke blinde vlekken er mogelijk nog zijn: welk onderzoek moet er nog gebeuren om een volledig beeld te krijgen van de gemeente? Ook in fase 1 vindt een bevraging plaats van de bevolking. De resultaten daarvan vindt u ook achteraan deze nota.

De Verkenningsnota werd in november 2023 door het college goedgekeurd op 18 december 2023. Een Projectstuurgroep besprak de nota op 27 februari 2024. 

De Verkenningsnota en het verslag van de ProjectStuurGroep werd toegevoegd aan de bijlagen.

Deel 2. Uitwerkingsnota

In de tweede fase wordt het onderzoek uit de verkenningsfase effectief uitgevoerd en verwerkt. Op basis van de analyse uit fase 1, de resultaten van het gevoerde onderzoek en van de bevraging, worden dan één of meerdere scenario's uitgewerkt, in nauw overleg met de gemeente. De scenario's worden tegen elkaar afgewogen om daarna te komen tot een voorkeursscenario.

Hier wordt dus nog hard aan gewerkt.

Deel 3. Beleidsplan

In de laatste fase wordt het gekozen voorkeursscenario verder uitgewerkt tot een volwaardig nieuw beleidsplan mobiliteit. De maatregelen worden uitgewerkt en beschreven in een actietabel, die ook een tijdskader bepaalt: korte, middellange of lange termijn.

Vorige plannen

Mobiliteitsplan 2000

Het deel 3 Beleidsplan werd toegevoegd als bijlage.

Mobiliteitsplan, verbreed en uitgediept maart 2012

Sinds de opmaak van het mobiliteitsplan in 2000 zijn een aantal projecten en studies uitgevoerd die een belangrijke impact hebben op de verkeersafwikkeling. Ook staan er nog heel wat projecten op stapel. Daarom had de gemeente in 2009 het studiebureau Grontmij aangesteld om het mobiliteitsplan te verbreden en te verdiepen.

Het aangepaste mobiliteitsplan is door de raad goedgekeurd op 13 maart 2012.

Sneltoets 2018

In 2018 werd een sneltoets opgemaakt. De sneltoets, het verslag van de GBC en RMC staan bij de bijlagen.