Als niet-Belg deelnemen aan de lokale verkiezingen in Herent

Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de lokale verkiezingen in Herent.

Om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen, moet men zich registreren als kiezer. Wie in het verleden zich al had ingeschreven als kiezer, komt automatisch op de kiezerslijst.

Voor wie

Voor de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024 kunnen volgende groepen zich registreren als kiezer:

Europeanen, 18 jaar en ouder op de dag van de verkiezingen
burgers van een ander dan een Europees land, 18 jaar en ouder op de dag van de verkiezingen

Voorwaarden

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie* die willen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten:
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.
De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:
 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR).

Deze personen kunnen zich ook kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

De niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeente-en stadsdistrictsraadsverkiezingen, moeten:
 • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.
De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:
 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR).
Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.
 
De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.
 

* de andere Europese landen zijn: Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Roemenië, Nederland, Griekenland, Portugal, Tsjechië, Hongarije, Zweden, Bulgarije, Oostenrijk, Slovakije, Denemarken, Finland, Ierland, Litouwen, Letland, Slovenië, Cyprus, Estland, Luxemburg, Malta en Kroatië.

Hoe gaan we te werk?

Je moet voor 31 juli 2024 een aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Wie zich eerder al heeft ingeschreven en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, moet zich niet meer opnieuw registreren.

Je schrijft bij voorkeur online in, via de knop bovenaan deze pagina of via de QR-code hiernaast.

Je kunt ook schriftelijk registreren. In dat geval maak je een afspraak en kom je met het ingevuld document (inschrijfformulier) en je identiteitskaart naar de dienst burgerzaken. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Je mag het formulier ook ingevuld opsturen naar de dienst burgerzaken, samen met een kopie van je identiteitskaart. Je krijgt een ontvangstbewijs.

Daarna wordt gecontroleerd of je aan alle voorwaarden voldoet. Je wordt via aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing of je aanvraag wordt aanvaard of geweigerd.

Kostprijs

gratis

Reglement

Wet van 27 januari 1999 tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, van de nieuwe gemeentewet en van de gemeentekieswet, en tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie nr. 94/80/EG van 19 december 1994.

Wet van 19 maart 2004 tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen, die een nieuw artikel 1ter invoegt in de gemeentekieswet.

De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart en eventueel bovenstaand document

Meer info

EU-burgers kunnen zich laten registreren als kiezer voor de volgende Europese verkiezingen.

EU-burgers kunnen zelf ook kandidaat zijn voor een zetel in de gemeenteraad.

Niet-EU burgers kunnen zich registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024, maar niet voor de Europese verkiezingen. Inschrijven mag nu al en moet gebeuren voor 31 juli 2024.