Lijst (semi)publieke onbebouwde percelen Herent

Om de lijst op te stellen is men tewerk gegaan volgens een bepaalde structuur:

  • De bebouwbare kavels/percelen uitfilteren.
  • Karakteristieken toekennen aan de uitgefilterde percelen/kavels.
  • Met het toekennen van karakteristieken wordt bedoeld: het nakijken of een perceel/kavel in woongebied al dan niet verpacht wordt, of het al dan niet te klein is voor bebouwing, of het al dan niet belast is met erfdienstbaarheden...
  • Resultaat: een register van onbebouwde percelen, gelegen in woongebeid en vrij van karakteristieken m.a.w. bebouwbaar in huidige situatie.

 Figuur 1 (p.15 van 20160224 ROP Herent): lijst percelen vrij van karakteristieken
* slechts beperkt deel (< 1/3) in meergezinswoningen/stedelijke voorzieningen
*5.106m²= ±0,5 hectare= 7 à 8 woningen 

Er is tevens ook een lijst opgemaakt van de percelen MET karakteristieken en MET potentieel, m.a.w. bij deze percelen kan nog worden bekeken of ze niet karakteristiek vrij kunnen gemaakt worden in de toekomst. 

Figuur 2 (p.33 van 20160224 ROP Herent): percelen met karakteristieken maar met potentieel
*enkel ontwikkelbaar in combinatie met omliggende percelen

 

Conclusie: De percelen zonder karakteristieken zijn redelijk beperkt en betreft kleine kavels.

Willen we het BSO behalen, dan zullen er nog extra inspanningen gedaan moeten worden. Er zal op basis van bovenstaande lijsten een actieprogramma worden opgemaakt gericht op inbreidingsprojecten en het ontwikkelen van woonuitbreidingsgebieden. 

Terug naar Register Onbebouwde Percelen (ROP)

Meer info

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 5 april. De mailberichten worden wel onregelmatig gelezen, maar NIET behandeld behoudens uitzonderingen. Hebt u een uiterst dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.