Klokkenluidersregeling

Wat is klokkenluiden?

We spreken van klokkenluiden wanneer personen in het kader van een werkrelatie vermoedens van onregelmatigheden (bv. fraude, corruptie, enz.) over hun organisatie melden of openbaar maken.
Het gaat dus zowel om eigen personeelsleden als om externen die een werkrelatie hebben met het lokale bestuur, zoals consultants, leveranciers, sollicitanten etc.

Personen zonder werkrelatie kunnen dus geen inbreuken melden in het kader van de klokkenluidersrichtlijn.
Het Bestuursdecreet van de Vlaamse overheid voorziet in een procedure voor de melding van inbreuken en bescherming van melders, gebaseerd op de klokkenluidersrichtlijn 2019/1937 van het Europees Parlement.

Over welke inbreuken gaat het?

Een klokkenluidersmelding kan gaan over alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in het lokaal bestuur Herent van toepassing is. Het gaat om een handeling of nalatigheid die onrechtmatig is, of het doel of de toepassing van regelgeving ondermijnt. Bijvoorbeeld meldingen over fraude, corruptie, pogingen tot het verhullen van zo’n feiten.

Hoe doe je een melding?

Externen die een werkrelatie hebben met het lokale bestuur van Herent kunnen een melding maken bij Audit Vlaanderen.

Personeelsleden van het lokaal bestuur van Herent maken bij voorkeur melding via het interne meldkanaal: via delegatie werd dit toegewezen aan de algemene cel administratie die verantwoordelijk is voor het interne meldpunt. Meer informatie vinden ze op het intranet van het lokaal bestuur.

Personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen rechtstreeks terecht bij het externe meldpunt Audit Vlaanderen:

Klokkenluiders kunnen, onder bepaalde voorwaarden (zie artikel III.60/12, §2, tweede lid van het Bestuursdecreet), de informatie ook openbaar bekendmaken.

Wat kun je verwachten nadat je je melding hebt ingediend?

Ontvangstmelding

Je krijgt binnen 7 dagen na de dag van ontvangst door het meldkanaal een ontvangstmelding, tenzij:

  • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding;
  • je je uitdrukkelijk verzet tegen het krijgen van een ontvangstmelding;
  • een ontvangstmelding krijgen de bescherming van je identiteit in gevaar brengt.

Indien bijkomende informatie of verduidelijking nodig is voor de behandeling van de melding, kan de behandelaar je hiervoor contacteren via de door jou opgegeven contactgegevens, tenzij in gevallen waar dit niet wenselijk is.

Meer informatie over je melding

Je krijgt informatie over wat er met je melding gebeurde:

  • binnen 3 maanden na de dag waarop het meldingskanaal de ontvangstmelding heeft verstuurd;
  • binnen 3 maanden en 7 dagen als er geen ontvangstmelding verstuurd is.

Let wel: Audit Vlaanderen kan die termijn van 3 maanden verlengen tot maximaal 6 maanden.

Je komt te weten welke maatregelen genomen zijn of worden genomen. Je krijgt ook uitleg over het waarom die maatregelen genomen worden. De meldkanalen mogen je evenwel geen informatie bezorgen die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Wettelijke bescherming

Identiteit

Het vertrouwelijk melden in een klokkenluidersregeling heeft de absolute prioriteit. Het lokaal bestuur Herent geeft elke melder een zo maximaal mogelijke garantie dat zijn of haar identiteit niet gekend raakt in de rest van de organisatie of daarbuiten.
Als melder kan je er natuurlijk ook voor kiezen om niet anoniem te melden. Ook dan blijft je identiteit beschermd. De meldingskanalen zorgen dat alle gegevens vertrouwelijk blijven en enkel worden gebruikt voor een correcte afhandeling van de melding.

Bescherming tegen sancties

Wanneer een klokkenluider een inbreuk meldt, geniet hij of zij onder concrete voorwaarden ook bescherming tegen represailles in de breedste zin van het woord.
Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties, reputatieschade, vroegtijdige beëindiging of opzegging van een contract voor levering goederen of diensten, etc. (zie artikel III.60/12, §1 van het Bestuursdecreet). De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.
De beschermingsmaatregelen gelden ook voor al degenen die verbonden zijn met de melders (bv. collega’s, familieleden of personen die de melder bijstaan) en die het slachtoffer kunnen worden van represailles.

Persoonlijke gegevens

Verwerking van persoonlijke gegevens (artikel III.60/11)

Meer informatie

Zie het Vlaams Bestuursdecreet (vlaanderen.be)