Inzameling van het grofvuil, belasting

Er wordt een belasting gevestigd voor de huis-aan-huis inzameling en verwerking van het grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval).

Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:

  • Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft (groenten, tuin– en fruitafval) en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

Voor wie

De belasting is verschuldigd in functie van het volume van het grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval).

Hoe gaan we te werk?

Inzameling huis-aan-huis

Personen die gebruik maken van de gemeentelijke dienstverlening inzake inzameling van grofvuil op afroep krijgen een betalingsuitnodiging met daarop de verschuldigde contantbelasting.

Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting.

Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de derde werkdag van verzending van het aanslagbiljet.

Kostprijs

De contantbelasting in functie van het aangeboden volume van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt:

Huis-aan-huis

Fractie

Contantbelasting Particulieren

Contantbelasting KMO

Grofvuil

- voorrijkosten op afroep

- verwerking per pakket

of

- 1 persoons-matras

- 1 persoonsbed

- 2 persoons-matras

- 2 persoonsbed

- zetel: 1-zit

- zetel: 2-zit

- zetel: 3-zit

- stoel (2 stuks)

- (tuin)tafel

25 euro/aanleveringsbeurt 

5 euro/begonnen 0,5 m³

5 euro

5 euro

10 euro

10 euro

5 euro

10 euro

15 euro

5 euro

5 euro

25 euro/aanleveringsbeurt 

5 euro/begonnen 0,5 m³

5 euro

5 euro

10 euro

10 euro

5 euro

10 euro

15 euro

5 euro

5 euro

Meer info

Het reglement is goedgekeurd op de gemeenteraad van 7 november 2016 en is gepubliceerd op 29 december 2016.