Interleuven

Interleuven is een dienstverlenende vereniging die tot doel heeft de deelnemers bij te staan bij de uitvoering van hun taken door het verlenen van ondersteunende diensten, de samenwerking tussen deelnemers te bevorderen en het nemen van initiatieven voor de ontwikkeling van de deelnemers en dit binnen de volgende beleidsdomeinen:

 1. de ruimtelijke ordening en de daarbij betrokken deeldomeinen (mobiliteit, infrastructuur, openbaar domein);
 2. de studie en uitvoering van openbare werken in opdracht van de aangesloten deelnemers en het verrichten van veiligheidscoördinatie voor ontwerpen en uitvoering bij infrastructuurwerken door deelnemers;
 3. de studie en realisatie van een deugdelijk grond- en pandenbeleid door het gezond maken, ontwerpen en bouwen van onder meer woongelegenheden, winkels en woonwijken in functie van de behoeften op menselijk, economisch en sociaal vlak;
 4. de bevordering en realisatie van de economische en sociale ontwikkeling;
 5. de organisatie en bevordering van het welzijn van de werknemers van de aangesloten deelnemers, onder meer middels de organisatie van een intergemeentelijke preventiedienst;
 6. de milieudienst die de deelnemers ondersteunt;
 7. studie van en ondersteuning bij de ontwikkeling van uit te bouwen informatie– en communicatietechnologie, GIS en lokaal e-government;
 8. de begeleiding, opvolging, advisering en ondersteuning van de gemeenten bij de uitvoering van de taken opgelegd aan de gemeenten ingevolge de regelgeving betreffende de nood- en interventieplannen;
 9. ondersteuning van de gemeenten zoals voorzien in het handhavingsdecreet;
 10. de begeleiding, opvolging, advisering en ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun doelstellingen binnen voornoemde beleidsdomeinen;
 11. de organisatie en uitbating van een intergemeentelijke schietstand.