Inkomen, lokaal sociaal beleidsplan

We geven personen me financiële moeilijkheden een duwtje in de rug richting financiële zelfredzaamheid

DOEL 1: implementeren van referentiebudgetten als bouwsteen van maatschappelijke dienstverlening

Implementeren van REMI binnen de werking van de sociale dienst

Het centrum voor budgetadvies en –onderzoek (CEBUD) onderzocht hoeveel een gezin minimaal nodig heeft om menswaardig te kunnen leven. Om die referentiebudgetten in de praktijk om te zetten, ontwikkelde de onderzoeksgroep een online tool voor OCMW’s, genaamd REMI (Referentiebudgetten Maatschappelijke Integratie).
REMI vergelijkt de inkomsten van een gezin met de uitgaven die het gezin minimaal nodig heeft om menswaardig te leven. REMI houdt hierbij rekening met de leefomstandigheden van het gezin en met lokale factoren zoals de lokale huurprijs, lokale voordelen, etc.
REMI vertelt niet alleen hoeveel een gezin tekort heeft, maar het toont ook aan welke maatregelen structureel de leefomstandigheden van gezinnen kunnen verbeteren.
De sociale dienst zet referentiebudgetten in voor de bepaling van aanvullende financiële steun binnen de OCMW-hulpverlening. We implementeren hierbij de REMI-tool in de werking door de opmaak en de uitvoering van een sociaal richtlijnenkader.

DOEL 2: ondersteunen van cliënten in hun hulpverleningstraject

Inwoners ondersteunen bij verschillende levensdomeinen

We ondersteunen mensen in kansarmoede door het aanbieden van kwalitatieve dienstverlening zodat zij in de mogelijkheid zijn een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Om een hulpverleningstraject op te stellen en doelstellingen te formuleren, dient er vooraf een kwalitatieve analyse gemaakt te worden van de huidige leefsituatie van de cliënt. Hierbij bekijken de hulpverlener en de hulpvrager de verschillende levensdomeinen en bepalen van daaruit aan welke domeinen ze samen zullen werken en welke doelstellingen ze vooropstellen.
De online tool van de sociale balans (van onderzoeksgroep CEBUD) helpt om gerichte acties op te zetten. De Sociale Balans is immers niet alleen nuttig in het kader van het Geïntegreerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI), maar kan ook worden ingezet in de ruimere dienstverlening. Het toont namelijk in één oogopslag op welke levensdomeinen er zich uitdagingen en verbeteringen voordoen. Dit stimuleert een proactief en preventief beleid.
Door de inzet van experten binnen de dienst maatschappelijke dienstverlening, zoals een eerstelijnspsycholoog, een jurist en een arbeidstrajectbegeleider én door samen te werken met onder andere het CAW, de mutualiteiten, de scholen en het woonloket, bieden we de cliënt een integrale begeleiding waardoor binnen meerdere levensdomeinen stappen vooruit kunnen gezet worden.

Inwoners ondersteunen bij het beheersen van hun budget

De dienst schuldbemiddeling ondersteunt inwoners bij het beheersen van hun budget. Vanaf het begin van het traject wordt er gefocust op hun zelfredzaamheid. We bieden een toegankelijke, cliëntgerichte en integrale budget- en schuldhulpverlening om mensen in staat te stellen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen duurzaam budgetmanagement.
Verder nemen we preventie-initiatieven en voorzien we nazorg om (herval in) schuldenlast te voorkomen. Zo zetten we in op het aanleren van budgetteringsvaardigheden en financiële educatie via groepswerking Marant en BudgetInzicht Oost-Brabant.

DOEL 3: monitoren van de maatschappelijke dienstverlening

Monitoren van de maatschappelijke dienstverlening

We implementeren het nieuw softwarepakket ‘Sierra 2.0’ binnen de sociale dienst. Dit softwarepakket maakt datarapportering mogelijk. Dit maakt dat we enerzijds meer zicht krijgen op de impact van de maatschappelijke dienstverlening. Anderzijds kunnen we via Sierra 2.0 hiaten in de hulp-en dienstverlening opsporen van waaruit nieuwe beleidsinitiatieven kunnen genomen worden.