Infiltratie en/of buffering van hemelwater, premie

De gemeente Herent geeft een premie voor de aanleg van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening voor hemelwater bij bestaande woningen (bouwvergunning dateert van voor november 1999).

Een infiltratievoorziening is een plaats waar het regenwater in de grond kan dringen. Door het water dat op het dak valt naar een infiltratievoorziening af te voeren, komt er minder in de riolering terecht. Daardoor dient deze echt voor de afvoer van afvalwater. Bovendien wordt tevens de grondwatertafel weer op peil gebracht.

Voorbeelden: gracht, vijver, drainagebuis...

Mogelijke infiltratievoorzieningen

 • Rechtstreekse infiltratie
  Het water wordt niet afgevoerd, maar kan ter plaatse in de bodem dringen. Mogelijkheden zijn: open verhardingen zoals steenslag en dolomiet, of waterdoorlatende klinkers. Ook het vervangen van nutteloze verhardingen door maaipaden is een optie.
 • Bovengrondse infiltratie
  Hieronder worden infiltratiekommen en wadi's verstaan: open infiltratiebekkens op plaatsen waar de grond goed doorlaatbaar is. Zo krijg je een vochtige zone in de tuin die kan worden aangelegd als vochtige zone. Op publiek domein worden deze infiltratiebekkens vaak ingericht.
 • Ondergrondse infiltratie
  Het is mogelijk ondergrondse infiltratieputten, buizen of geprefabriceerde elementen te plaatsen. Deze systemen komen neer op een opvangtank zonder bodem waaruit het water na verloop van tijd kan doorsijpelen naar de ondergrond.

Voorwaarden

Hemelwaterput

 • minimale inhoud: 5000 l, maximaal 10.000 l;
 • operationele pompinstallatie aanwezig tenzij gravitair gevoed;
 • minimaal 2 aftappunten ofwel WC en buitenkraan ofwel wasmachine en buitenkraan;
 • geen directe verbinding tussen drinkwaternet en leidingnet aangesloten op de hemelwaterput;
 • overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening en/of een buffervoorziening.

Infiltratievoorziening

 • De infiltratieoppervlakte van de infiltratievoorziening bedraagt minimaal 4 vierkante meter per 100 vierkante meter afwaterende oppervlakte;
 • De plaatsing van een infiltratievoorziening is niet toegelaten als het goed gelegen is in een beschermingszone type I of II van een drinkwaterwingebied;
 • Als er eveneens een hemelwaterput wordt voorzien die voldoet aan de bepalingen van art. 3.1° mag de afwaterende oppervlakte verminderd worden met 60 vierkante meter.

Buffervoorziening

 • Als een buffervoorziening moet aangelegd worden, bedraagt het buffervolume van de buffervoorziening minimaal 25 liter per vierkante meter afwaterende oppervlakte;
 • Als de afwaterende oppervlakte groter is dan 2500 vierkante meter wordt de buffervoorziening uitgerust met een vertraagde afvoer met een maximaal ledigingsdebiet van 20 liter per seconde en per aangesloten hectare.

Kostprijs

Het premiebedrag voor een infiltratievoorziening bedraagt 0,15 euro/liter buffervolume met een maximum van 90 % van het factuurbedrag.

Meer info

Meer info over de opbouw en de werking van de installaties vindt u in de 'waterwegwijzer voor architecten' .