Jeugdwerk, erkenning

De gemeente Herent wil de kwaliteit van Herents jeugdwerk versterken door initiatieven die zich engageren voor Herentse kinderen en jongeren en aan de voorwaarden voldoen een erkenning toe te kennen. Erkende Herentse jeugdverenigingen kunnen aanspraak maken op verschillende vormen van gemeentelijke ondersteuning.

Een vereniging kan erkend worden binnen één van de volgende zeven categorieën:
 a) reguliere jeugdverenigingen
 b) jeugdhuizen en jeugdcentra
 c) werkingen met focus op cultuur & educatie
 d) werkingen met focus op doelgroepen
 e) commerciële jeugdverenigingen
 f) politieke en syndicale jeugdverenigingen
 g) jeugdkampen

Voor wie

Verenigingen die voldoen aan de basisvoorwaarden én aan de voorwaarden horend bij de categorie waarin zij erkend wil worden, kunnen een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Om erkend te worden als een Herentse jeugdvereniging, moet de vereniging aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

 • De reguliere werking vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Herent.
 • Het aanbod van de jeugdvereniging speelt in op minstens twee van de acht functies van jeugdwerk: ontmoeting, spel en/of creatieve activiteiten, amateuristische kunstbeoefening, kadervorming, vorming, dienstverlening, werken aan structuurveranderingen, bevorderen van de integratie en/of de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.
 • De jeugdvereniging respecteert de beginselen zoals omschreven in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind.
 • De vereniging moet beschikken over een organisatiestructuur met een geldige rechtsvorm of juridisch statuut, een autonoom bestuur, statuten en/of een huishoudelijk reglement.
 • De vereniging heeft geen winstoogmerk (m.u.v. de verenigingen die erkend willen worden binnen de categorie van de commerciële jeugdverenigingen).
 • De vereniging beschikt over een eigen rekeningnummer op naam van de vereniging.
 • De vereniging beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor de leden, begeleiders en bestuursleden. Indien de vereniging over eigen werkingsinfrastructuur beschikt, heeft de vereniging ook een brandverzekering.
 • Indien de vereniging over eigen werkingsinfrastructuur beschikt of gebruik maakt van niet-gemeentelijke infrastructuur, dan moet de vereniging een gunstig brandweerverslag kunnen voorleggen, dit uiterlijk één jaar na de erkenningsaanvraag.
 • Elke vereniging kan maar via één gemeentelijk adviesraad erkend worden. Binnen de jeugdraad kan elke vereniging maar binnen één categorie erkend worden.

Voorwaarden per categorie

Een Herentse jeugdvereniging wordt erkend binnen één van de volgende categorieën, waarbij voor elke categorie extra voorwaarden gelden bovenop de basisvoorwaarden:

a) reguliere jeugdverenigingen

 • De reguliere werking van de jeugdvereniging vindt gemiddeld minstens tweewekelijks plaats, gedurende minstens tien maanden per kalenderjaar.
 • Bijkomend aan de reguliere werking wordt er minstens één zomerjeugdkamp georganiseerd.
 • De vereniging is aangesloten bij of een onderdeel van een landelijk erkende jeugdorganisatie.

b) jeugdhuizen en jeugdcentra

 • De reguliere werking van de jeugdvereniging vindt gemiddeld minstens tweewekelijks plaats in een herkenbare ontmoetingsplaats voor jongeren, gedurende minstens tien maanden per kalenderjaar.
 • Bijkomend aan de reguliere werking organiseert de vereniging jaarlijks minstens vijf thema- activiteiten met een open karakter.
 • Het aanbod van de vereniging focust zich op jongeren tussen 14 en 30 jaar.

c) werkingen met focus op cultuur en educatie

 • De reguliere werking van de jeugdvereniging vindt gemiddeld minstens maandelijks plaats.
 • Bij het aanbod van de vereniging staan muzisch creatieve expressievormen (beeld, muziek, dans of beweging, media, drama en woord), cultuurbeleving en/of vorming van kinderen en jongeren centraal.

d) werkingen met focus op doelgroepen

 • De reguliere werking van de jeugdvereniging vindt gemiddeld minstens tweemaandelijks plaats.
 • Bij het aanbod van de vereniging staan het maatschappelijk belang en de maatschappelijke integratie centraal.
 • De jeugdvereniging geeft bij de erkenningsaanvraag een duidelijke omschrijving van de doelgroep waarvoor zij zich als vereniging inzetten.

e) commerciële jeugdverenigingen

 •  De vereniging organiseert jaarlijks minstens één activiteit met een open karakter voor kinderen en/of jongeren in Herent.
 • De vereniging heeft wél een winstoogmerk

f) politieke en syndicale jeugdverenigingen

 • De vereniging organiseert jaarlijks minstens één activiteit met een open karakter voor kinderen en/of jongeren in Herent.
 • De vereniging is aangesloten bij of een onderdeel van een Herentse politieke partij of landelijke vakbondsorganisatie.

g) jeugdkampen

 • De vereniging organiseert jaarlijks minstens één kamp voor kinderen en/of jongeren, waarbij het kamp plaatsvindt op het grondgebied van Herent of minstens 50% van de deelnemers woonachtig is te Herent.

Hoe gaan we te werk?

 • De erkenningsaanvraag kan het hele jaar door gebeuren.
 • De aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier.
 • De erkenningsaanvraag wordt voor advies voorgelegd aan de jeugdraad.
 • De aanvraag wordt beoordeeld door de dienst vrije tijd op basis van de voorwaarden. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, wordt ze goedgekeurd door het gemeentebestuur.
 • De erkenningsvoorwaarden van de vereniging kunnen jaarlijks gecontroleerd worden. Hiertoe dient de vereniging de gegevens opnieuw ter beschikking te stellen. Indien de jeugdvereniging niet langer aan de voorwaarden voldoet, kan de erkenning worden ingetrokken. Het recht op gemeentelijke ondersteuning vervalt dan.
 • Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor alle informatie en bewijsstukken te laten opvragen en verifiëren.