Elektronische identiteitskaart niet-Belg

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt de papieren verblijfsvergunning van zowel EU-burgers als niet-EU-burgers. Zo krijgen ook niet-Belgen toegang tot toepassingen van e-government en kunnen ook zij documenten elektronisch ondertekenen.

Voorwaarden

Zowel EU-burgers als niet-EU-burgers ouder dan 12 jaar kunnen een elektronische vreemdelingenkaart aanvragen.

De pasfoto die u meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat uw gezicht goed zichtbaar is. U moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

Hoe gaan we te werk?

De procedure tot het bekomen van een machtiging tot verblijf en bijgevolg tot het bekomen van een verblijfskaart is verschillend naar gelang de nationaliteit en het doel van verblijf.

 • U kunt uw elektronische vreemdelingenkaart aanvragen bij de dienst burgerzaken.
 • Een drietal weken na de aanvraag zult u de pin- en pukcode ontvangen waarna u de elektronische vreemdelingenkaart kunt ophalen.

Vanaf 25 april 2019 bent u welkom na afspraak. Op 6 april stellen we het afsprakensysteem online open en kunt u een afspraak maken via de knop boven onze contactgegevens.

 

Kostprijs

De prijs van de kaart is afhankelijk van het type van kaart: 18 euro of 22 euro.

Reglement

De afgifte van kaarten aan vreemdelingen wordt geregeld door:

 • de Europese Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels van onderdanen van derde landen
 • de vreemdelingenwet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 • de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten;
 • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en door de uitvoeringsbesluiten van deze wetten.

Wat meebrengen?

Bij de aanvraag van uw vreemdelingenkaart brengt u volgende zaken mee:

 • uw oproepingskaart
 • een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden, vermeld op de oproepingskaart
 • uw huidige vreemdelingenkaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

Maak een afspraak om uw vreemdelingenkaart aan te vragen

Bij het afhalen van uw vreemdelingenkaart:

 • uw oude identiteitskaart (of bewijs van verlies / diefstal)
 • de brief die u thuis kreeg met de vraag uw vreemdelingenkaart af te halen en waarop ook uw pin- en pukcode vermeld staan.

Maak een afspraak om uw vreemdelingenkaart af te halen