Een oplossing voor lekkende stookolietanks

Sinds april staat Promaz bij particulieren in voor de sanering van door lekkende stookolietanks vervuilde gronden. Wie met zo een verontreiniging geconfronteerd wordt of is, heeft drie jaar de tijd om een aanvraag tot vergoeding in te dienen.

Een bodemsanering is een dure aangelegenheid en particulieren kunnen die kosten vaak niet alleen dragen. Nu kunnen zij dus een beroep doen op het stookoliefonds ‘Promaz’, dat de uitvoering en financiering van de bodemsanering voor zijn rekening neemt. Wie tegen betaling toch al een sanering heeft laten uitvoeren, kan een aanvraag doen tot terugvordering.

Operationele tussenkomst

  • Het fonds zal in de plaats van de eigenaar de sanering laten uitvoeren en alle effectieve kosten voor zijn rekening nemen, tot een maximum van 200.000 euro (100.000 euro voor gebouwen met niet-woonfunctie).
  • De eigenaar betaalt enkel een beheerskost voor het dossier en ook een franchise als men na 8 mei 2019 reeds is overgeschakeld op een andere energiebron.

Financiële tegemoetkoming

  • Wie beslist om de bodemsanering zelf uit te voeren en voor te financieren, kan de kosten door Promaz terugbetaald krijgen tot maximaal 200.000 euro (100.000 euro voor gebouw met niet-woonfunctie). De sanering moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van Promaz en volgens de regionale wetgeving. Eigenaars kunnen terugbetaling aanvragen op basis van een eindverklaring die door de bevoegde gewestelijke overheid is afgeleverd.


Meer informatie is te vinden op www.promaz.be of www.ovam.be.  

woensdag 27 juli 2022 12.34 u.