Doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

De Sustainable Development Goals (sdg's of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties zijn de doelen die de wereld zich stelt om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar.

En aangezien duurzaamheid een van de pijlers van onze gemeente is, zijn we in een nieuw project gestapt om die 17 doelstellingen verder te integreren in ons gemeentelijke beleid, over alle diensten heen.

Met dat duurzame beleid kunnen we als lokaal bestuur klimaatcriteria, sociale aspecten en de belangen van mensen in het Noorden en het Zuiden telkens weer benadrukken.
We kunnen bovendien een voorbeeldfunctie opnemen voor inwoners en bedrijven en bijdragen tot draagvlak voor een duurzamere levenswijze.

17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling
Zo goed als alle landen van de wereld hebben zich geëngageerd om de onderstaande doelstellingen samen te bereiken tegen 2030. Ook België, Vlaanderen en Herent scharen zich erachter.

 1. Beëindig alle vormen van armoede: vandaag leven vele mensen in ontwikkelingslanden met minder dan 1,25 dollar per dag. Het is de bedoeling om armoede op nationaal vlak te halveren tegen 2030. Uiteindelijk moet armoede de wereld uit.
 2. Beëindig honger, zorg voor voedselveiligheid /-zekerheid en promoot duurzame landbouw: iedereen heeft toegang tot betaalbare voeding. Nieuwe landbouwtechnieken zullen gezond voedsel van goede kwaliteit op een duurzame manier verbouwen. Zo heeft elk mens voedselzekerheid.
 3. Zorgdragen voor een gezond leven en het welzijn voor alle leeftijden bevorderen: kinder- en moedersterfte moet dalen. Hetzelfde geldt voor drank- en druggebruik. Informatie over besmettelijke ziektes is noodzakelijk om de verspreiding ervan tegen te gaan. De VN wil mentale ziektes meer onder de aandacht brengen en pleit voor minder verkeersdoden.
 4. Inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen: jongens en meisjes kunnen vrij naar de lagere en middelbare school gaan. Ze krijgen ook de kans om verder te studeren. Technisch, beroeps- of universitair onderwijs moet vrij toegankelijk zijn, ongeacht geslacht of afkomst.
 5. Gendergelijkheid en versterking van vrouwen en meisjes: we moeten komaf maken met genderongelijkheid: het glazen plafond, de loonkloof en gendergeweld. Vrouwen hebben, net zoals mannen, recht op een goede gezondheid en kennis over seksualiteit.
 6. Toegang tot water en sanitair voor iedereen en duurzaam watergebruik: iedereen heeft recht op veilig drinkbaar water en sanitaire voorzieningen. De waterkwaliteit zal verbeteren, onder meer door vervuiling te verminderen, te stoppen met chemicaliën te dumpen en afvalwater met de helft te reduceren. Waterschaarste moet aangepakt worden.
 7. Toegang tot betaalbare, betrouwbare, moderne en duurzame energie voor iedereen: energie moet efficiënter geproduceerd en gebruikt worden. Iedereen krijgt toegang tot moderne, betaalbare en duurzame energie. Hernieuwbare bronnen worden steeds belangrijker.
 8. Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen: de VN wil slavernij, dwangarbeid en kinderarbeid uitroeien. Economische groei mag in geen geval schade toebrengen aan het milieu.
 9. Veerkrachtige/robuuste infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisering en innovatie: een sterke economie en maatschappelijk welzijn steunen op een degelijke duurzame infrastructuur. Ook innovatieve industrie en internet voor iedereen zijn essentieel.
 10. Vermindering van ongelijkheid binnen en tussen de landen: ongelijkheid – zowel tussen landen onderling en binnen landen zelf – moet aangepakt worden. Lage lonen kunnen bijvoorbeeld sneller groeien en ontwikkelingslanden moeten meer inspraak krijgen in de besluitvorming van internationale financiële en economische instellingen.
 11. De huisvesting van de toekomst moet rekening houden met een groeiende bevolking: dat gaat gepaard met veilig, proper en duurzaam bouwen. Woongebieden krijgen meer groen en natuur. Degelijk openbaar vervoer biedt een antwoord op verkeersvervuiling.
 12. Zorgen voor duurzame consumptie-en productiepatronen: onze consumptiemaatschappij produceert veel afval. Grondstoffen duurzaam beheren en efficiënt gebruiken is dan ook een must. Wereldwijd moeten mensen warm gemaakt worden voor een groenere levensstijl. Verder wil men de voedselverspilling indijken en minder afval produceren.
 13. Dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden: de klimaatverandering treft elk land in elk continent. Daarom dient het beleid in maatregelen te voorzien en moeten inwoners zich bewust worden van manieren van klimaataanpassing. De VN wil kwetsbare naties weerbaarder maken tegen natuurrampen.
 14. Bescherming en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling: zeeën en oceanen lopen gevaar en moeten beschermd worden. Overbevissing, afval en illegale visserij staan haaks op een duurzaam beleid. Subsidies voor dergelijke praktijken zullen verdwijnen.
 15. Bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen bevorderen: ecosystemen op land zoals bossen, moerassen en gebergten moeten beschermd worden. Behoud van de biodiversiteit is prioritair. Aangetaste natuurgebieden worden hersteld.
 16. Het opbouwen van een inclusieve samenleving voor duurzame ontwikkeling: vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel voor een betere wereld. Daarbij hoort ook de bescherming van kinderen tegen misbruik of mishandeling en de strijd tegen corruptie. Mensen hebben recht op competent en eerlijk bestuur op alle niveaus.
 17. De middelen voor de uitvoering versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren: de VN verwacht meer samenwerking: tussen bedrijven, regeringen, burgers en organisaties, maar ook tussen alle spelers onderling. Technologie, het delen van kennis, handel, financiën en data zijn heel belangrijk.