GECORO

De gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een gemeentelijk adviesorgaan voor de ruimtelijke planning van de gemeentelijke overheid.

De GECORO is in belangrijke mate samengesteld op grond van deskundigheid, met vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen.

De voornaamste taak van de adviescommissie ligt bij de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRSP) en de uitvoeringsplannen (RUP's). Andere adviesdomeinen kunnen ook reglementen, verordeningen, grote verkavelingen met wegentracé en grote bouwprojecten zijn.

De GECORO bundelt en coördineert de reacties van de openbare onderzoeken en van de adviesronde over de verschillende ruimtelijke ontwerpen. Zij geeft een gemotiveerd advies over de voorgelegde plannen en dossiers op basis van al de beschikbare gegevens.

De mandaten van de GECORO duren zes jaar en lopen samen met de legislatuur van de gemeenteraad.

Samenstelling