GECORO

De gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een gemeentelijk adviesorgaan voor de ruimtelijke planning van de gemeentelijke overheid.

De GECORO wordt benoemd door de gemeenteraad en bestaat uit een aantal deskundigen (5) waaronder de voorzitter en vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke geledingen (8).

De voornaamste taak van de adviescommissie ligt bij de advisering van het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan en de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Andere adviesdomeinen kunnen ook reglementen, verordeningen, grote verkavelingen met wegentracé en grote bouwprojecten zijn.

De GECORO bundelt en co├Ârdineert de reacties van de openbare onderzoeken en van de adviesronde over de verschillende ruimtelijke ontwerpen. Zij geeft een gemotiveerd advies over de voorgelegde plannen en dossiers op basis van al de beschikbare gegevens.

De mandaten van de GECORO duren zes jaar en lopen samen met de legislatuur van de gemeenteraad.

Samenstelling