Contact met het gemeentehuis

Wil je in contact komen met onze diensten of met het bestuur? Heb je informatie nodig over een
beslissing van het college of de raden? Wil je je ergernis uiten of een bezorgdheid meedelen?
Dat kan op vele manieren.

Hoe gaan we te werk?

Via de website

Je kunt een afspraak maken met een van onze diensten of een melding (schade aan het wegdek, groenonderhoud, sluikstort, vandalisme…) doen.

Maak hier je afspraak

Doe hier je melding

Passieve openbaarheid van bestuur


De gemeente is verplicht aan iedereen die erom vraagt de gewenste bestuursdocumenten
openbaar te maken. Dat kan door inzage te verlenen, er uitleg over te geven of er een afschrift van te bezorgen. Vragen hierover kun je richten aan openbaarheid@herent.be

Schriftelijke vraag aan het college van burgemeester en schepenen

Je schrijft een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen of je stuurt een e-mail naar info@herent.be

Via een schepen of de burgemeester

Je kunt je rechtstreeks tot een lid van het college wenden. De contactgegevens vind je in de
Wegwijs Herent of klik hier.

Officiële klacht

Het is een officiële procedure die, als de klacht ontvankelijk wordt verklaard, een onderzoek tot
gevolg heeft.

Dien hier je klacht in

Via de raadsleden

Hun contactgegevens vind je in Wegwijs in Herent of klik hier.

Een raadslid kan een punt laten agenderen op de gemeenteraad. Dat betekent dat het raadslid het agendapunt en de voorgestelde beslissing toelicht. Na de bespreking stemt de raad over
het ingediende punt.

Een raadslid kan ook mondeling vragen stellen op de gemeenteraad over gemeentelijke aangelegenheden die niet op de agenda van de raad staan. Omdat niet alle vragen onmiddellijk beantwoord kunnen worden, of opzoeking vereisen, moet het antwoord op die vragen uiterlijk de volgende raad gegeven worden.

Tenslotte kan een raadslid schriftelijk vragen stellen aan het bestuur. Meestal gaat het dan om technische aangelegenheden of om cijfergegevens. De antwoordtermijn is één maand, om de diensten de gelegenheid te geven het antwoord samen te stellen.

Zelf een mondelinge vraag stellen aan de raadsleden

Na afloop van de officiële zitting van de raad kan een inwoner één mondelinge vraag stellen aan de raadsleden. De inwoner moet persoonlijk aanwezig zijn en mag zijn vraag eerst toelichten. De vraag moet schriftelijk ingediend worden via secretariaat@herent.be 

Lid worden van een adviesraad

De gemeente telt vele adviesraden: centrumraad d’Ontmoeting, cultuurraad, jeugdraad, ouderenadviesraad, bibraad… neem eens een kijkje op www.herent.be/adviesraden-
en-beheersorganen 

Via deze raden kunnen inwoners hun advies geven over gemeentelijke aangelegenheden.

Een burgervoorstel indienen

Inwoners hebben het recht om zelf vragen en voorstellen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te laten opnemen en op de gemeenteraad toe te lichten.

Omdat dit normalerwijze is voorbehouden voor raadsleden, die verkozen werden en gelden als
afgevaardigde van de bevolking, moet een dergelijk burgervoorstel ondertekend worden door 1000 inwoners ouder dan 16 jaar. De afgevaardigde van de initiatiefnemers mag het (aanvaarde) burgervoorstel op de raad toelichten en vragen beantwoorden.

Dien hier je voorstel in

Een verzoekschrift aan de gemeente richten

Een inwoner kan een verzoek richten aan de gemeente om iets specifieks te doen of te laten. Dat verzoek kan gericht zijn aan het college, aan de gemeenteraad, aan het OCMW, aan de burgemeester of aan de algemeen directeur. Het verzoek moet schriftelijk ingediend
worden en mag niet anoniem zijn.

Meewerken in een lokale politieke partij

In Herent zijn er verschillende politieke partijen actief. Zij hebben elk verkozen vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Meer info vind je via de samenstelling van de gemeenteraad of de eigen politieke websites. Ontdek de gemeenteraad hier.