Budget 2019

Zoals gebruikelijk in een verkiezingsjaar heeft de gemeenteraad in december 2018 een overgangsbudget goedgekeurd. Daarmee is de dagelijkse werking verzekerd en kunnen de lopende investeringen verder uitgevoerd worden.

Om de bespeelbaarheid van de sportinfrastructuur te garanderen is bijkomend 18.000 euro ingeschreven. Daarmee wordt onder meer het voetbalterrein in Winksele-Delle hersteld na de zeer droge zomer en wordt de speelveldbelijning van de Ivo Van Damme gerenoveerd.

Braakliggende terreinen worden opgewaardeerd met bloemen, banken, bijenhotels… voor 20.000 euro.

Herent is op grond van een gezamenlijke projectaanvraag met twee andere gemeenten door de Vlaamse overheid geselecteerd om een project uit te werken rond de verkeersstromen zowel van de gewestwegen als van de eigen verbindingswegen. Het doel is om via zogenoemde smart-technologie die verkeersstromen beter te beheren. Voor dit project was voorlopig reeds 15.000 euro ingeschreven. Op basis van de beslissing van het Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt het totale projectbudget nu opgetrokken tot 199.963 euro.
Door het kerkenbeleidsplan fuseren de kerkbesturen van Winksele-Delle en Winksele en van Veltem en Veltem-Beisem. De kerk van Veltem wordt onttrokken aan de liturgie en herbestemd. Vanaf dit jaar staat de gemeente als eigenaar in voor het gewone onderhoud. In een eerste fase gaat het om het technische beheer: water, gas, elektriciteit, verzekering… voor een geraamd bedrag van 9.225 euro.

Met alle aanpassingen worden de totale uitgaven in exploitatie geraamd op 25.310.030,14 euro, de ontvangsten op 29.319.617,80 euro.

Als investeringen krijgen de volgende projecten verder vorm: aanleg van een 2 DWA-stelsel, met nieuwe wegenis en voetpaden en heraanleg van grachten in de Vloerstraat en Provijnsstraat (+ 1.442.086,47 euro). In een krediet van 221.000 euro was reeds voorzien.

Het krediet van 466.000 euro voor rioleringswerken in de Grote Spekstraat wordt verhoogd met 83.709 euro. Een deel van de bewoning is nog niet aangesloten op de collector waardoor de vuilgracht in de open baangracht loopt. Het doel van de werken is afval- en regenwater volledig te scheiden, ook op privéterrein.

Het budget voor het waterknelpunt Wijgmaalsesteenweg/Bijlokstraat wordt verhoogd met 55.000 euro, waardoor het totale budget nu 312.668 euro bedraagt. Om de waterafvoer in de riolering te verbeteren wordt de Bijlokstraat over een lengte van 500 m via een collector van 800 mm verbonden met de Wijgmaalsesteenweg.

De investeringsuitgaven bedragen na aanpassing 3.632.162,38 euro. De inkomsten bedragen 800.703,92 euro.

Voor de schuldaflossing is 5.246.017,30 euro ingeschreven, waarvan 2.943.919,07 voor de vervroegde aflossing van een lening zonder wederbeleggingsvergoeding.

Het resultaat op kasbasis voor het einde van 2019 bedraagt 2.140.482,11 euro.

De nieuwe bestuursploeg werkt in 2019 aan een meerjarenplan voor de periode 2020-2025 met beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties volgens de richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus. Het basisidee is om de vooropgestelde doelen financieel te vertalen en zo planmatiger en resultaatgerichter te werken. Door de integratie van gemeente en OCMW zijn de beleidsrapporten (meerjarenplan, jaarrekening) en het financieel evenwicht voortaan gezamenlijk voor de gemeente en het OCMW. Het budget wordt opgenomen in het meerjarenplan. Die wijzigingen worden zichtbaar vanaf 2020.

woensdag 16 januari 2019 14.37 u.