Brede school

Sinds enkele jaren zetten onze Herentse scholen zich in om een gevarieerd naschools aanbod te voorzien, dat kinderen in beweging brengt, hen uitdaagt en inspireert. 

Via een subsidie wil de gemeente Herent alle basisscholen stimuleren om laagdrempelige naschoolse activiteiten aan te bieden aan leerlingen, eventueel in samenwerking met externe partners. Een kwalitatieve Brede School-werking heeft oog voor diversiteit, verbinding en participatie.

Voor wie

Alle Herentse basisscholen.

Voorwaarden

Je kan zowel subsidies aanvragen voor sportactiviteiten als andere activiteiten.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning i.k.v. Brede School-activiteiten, moet elke lessenreeks aan enkele voorwaarden voldoen, zoals omschreven in het reglement.

Hoe gaan we te werk?

 • De aanvraag voor de organisatie van Brede School-activiteiten gebeurt per trimester en wordt minimum één week voor aanvang van de lessenreeks ingediend, via het aanvraagformulier hierboven.
 • Bij de aanvraag dienen volgende informatieve gegevens worden ingediend:
  1. contactgegevens van de organisator / aanvrager
  2. data waarop de verschillende lessen doorgaan
  3. locatie waar de lessen doorgaan
  4. naam van de lesgever of organisatie die verantwoordelijk is voor de lesgever
  5. begroting van de lessenreeks: vergoeding van de lesgever en didactisch materiaal
  6. promotiefolder of infobrief voor de leerlingen
  7. minimum aantal deelnemers waarbij de lessenreeks zal plaatsvinden
 • De dienst vrije tijd formuleert voor elke lessenreeks een advies tot subsidiëring gebaseerd op de voorwaarden om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Het schepencollege neemt een beslissing over de toekenning van de subsidies op basis van het voorgelegde advies.
 • Na afloop van de lessenreeks dienen volgende bewijsstukken te worden ingediend via het evaluatieformulier hierboven:
  1. overzicht aantal deelnemers per lessenreeks met vermelding van aantal indicatorleerlingen
  2. gedetailleerde afrekening van de lessenreeks, inclusief facturen of schuldvorderingen
  3. melding van eventuele wijzigingen t.o.v. de aanvraag
 • Dit zijn de uiterste inleverdata per trimester:
  - voor trimester 1: 15 februari
  - voor trimester 2: 15 mei
  - voor trimester 3: 15 juli
 • Indien de nodige bewijsstukken tijdig werden ingediend en blijkt dat de lessenreeks voldeed aan de voorwaarden, wordt de financiële ondersteuning door het gemeentebestuur toegekend. De subsidies worden per trimester uitbetaald aan de school.

Meer info

De gemeentelijke infrastructuur wordt gratis ter beschikking gesteld voor Brede School-activiteiten.
Deze infrastructuur dient steeds vooraf gereserveerd te worden.