Arbeid, lokaal sociaal beleidsplan

We activeren inwoners in het ontdekken en verder ontwikkelen van hun talenten

DOEL 1: begeleiden van leefloongerechtigden in de zoektocht naar werk

Aanbieden van sociale en professionele activering als onderdeel van een integrale hulpverlening

Werk op maat is een belangrijke hefboom voor maatschappelijke integratie. Het zorgt voor een inkomen en is een vorm van participatie in de samenleving. Er is een zeer sterke link tussen armoede en werk, die niet terug te brengen is tot de idee dat wie werkt of wil werken niet arm kan zijn.
Via arbeidstrajectbegeleiding begeleiden we leefloongerechtigden richting de arbeidsmarkt. Hierbij hebben we aandacht voor verschillende randvoorwaarden zoals de toegang tot kinderopvang, de mobiliteit en de balans werk-privé.
We breiden de arbeidstrajectbegeleiding uit zodoende maatschappelijk werkers zich kunnen focussen op andere levensdomeinen.

Maximaal inzetten van artikel 60’ers

De Tijdelijke Werkervaring (TWE) richt zich naar werkzoekenden en leefloongerechtigden die door een gebrek aan werkervaring en arbeidsattitudes niet onmiddellijk aan de slag kunnen in het normaal economisch circuit (NEC). Het traject heeft als doelstelling om deze doelgroep competenties en werkervaring te laten opbouwen binnen een reële werkomgeving. Op die manier wordt de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt verkleind met als uiteindelijk doel een doorstroom naar het normaal economisch circuit. De toeleiding voor werkzoekenden gebeurt door de VDAB. Voor leefloongerechtigden gebeurt dit door het OCMW. OCMW Herent ontvangt een verhoogde staatstoelage voor het tewerkstellen van tien artikel 60’ers per jaar binnen de sociale economie. We stellen jaarlijks deze doelstelling voorop.

Wijk-werken

Wijk-werken richt zich tot (langdurige) werkzoekenden en leefloongerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om werkervaring op te doen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Daarvoor krijgen ze een kleine vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering of het leefloon. Wijk-werken heeft als doel de werkzoekende te helpen om binnen het jaar een volgende stap in zijn werktraject te zetten. Dat kan een vaste job zijn, maar evengoed een stage, een opleiding of een individueel beroepsopleiding-contract. Ook bij deze tewerkstellingsmaatregel spelen we als lokaal bestuur een rol. Enerzijds staat het lokaal bestuur in voor de organisatie van het wijk-werken en het aanvullen/wijzigen van de activiteitenlijst met (nieuwe) maatschappelijke taken waarmee ingespeeld wordt op lokale noden. Anderzijds kan het Sociaal Huis de cliënten, voor wie wijk-werken een oplossing kan zijn, toeleiden naar dit systeem en hen verder via dit traject ook blijven opvolgen.
IGO neemt voor de gemeente Herent de organisatorische werking van wijk-werken in handen. Regelmatig contact en uitwisseling tussen de sociale dienst, arbeidstrajectbegeleiding en de wijkwerkbemiddelaar bevorderen de tewerkstellingskansen van cliënten.

DOEL 2: verhogen van de werkzaamheidsgraad van kansengroepen

Samenwerking met de VDAB verder uitbouwen

We streven naar een hogere werkzaamheidsgraad bij kansengroepen. Om actief en op maat te kunnen inspelen op de lokale noden en uitdagingen is een versterkte samenwerking met de VDAB cruciaal. De VDAB is regisseur van de arbeidsmarkt, maar voor vele aspecten doet de VDAB beroep op het lokaal bestuur. Door de krachten te bundelen kan er samen en gericht gezocht worden naar oplossingen op maat én gezorgd worden voor een betere lokale inbedding van de VDAB. Deze samenwerking wordt vastgelegd in een kaderovereenkomst met daarin gezamenlijk afgesproken doelstellingen en acties afgestemd op de lokale noden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de informatie-uitwisseling en doorstroom van dossiers, de regierol sociale economie, duurzame integratie naar werk van anderstalige nieuwkomers, wegwerken van jobobstakels enzoverder.
We sluiten een samenwerkingsovereenkomst af met de VDAB (samenwerken rond actiedomeinen zoals toegang tot dossiers, doorverwijzing, job obstakels wegwerken, …) en organiseren op regelmatige basis overleg in functie van afstemming en uitwisseling van informatie en projecten.

Opnemen van de regierol inzake sociale economie

De Vlaamse Overheid geeft de lokale besturen, via het ondersteuningsdecreet, een regierol op het vlak van de sociale economie. Inhoudelijk krijgen lokale besturen een grote vrijheid om de regierol in te vullen. De Vlaamse overheid legt enkel drie jaarlijkse acties op: de netwerking op het grondgebied stimuleren, de lokale sociale economie verder uitbouwen en het bevorderen van het maatschappelijk ondernemen. De Vlaamse overheid stimuleert samenwerking bij het uitoefenen van deze regierol. Samenwerkingsverbanden tussen aangrenzende gemeenten met in totaal minstens 60.000 inwoners komen in aanmerking voor subsidies. Het samenwerkingsverband IGO div speelt hierin een voortrekkersrol. Het lokaal bestuur neemt deel aan deze samenwerking en stelt samen met andere gemeenten een subsidiedossier op met doelstellingen en acties.

Stimuleren van sociaal aankopen bij overheidsopdrachten

De wet op de overheidsopdrachten laat toe om de toegang tot of een deel van de uitvoering van overheidsopdrachten voor te behouden aan sociale (economie) initiatieven. Bij het aankoopbeleid hebben we aandacht voor sociale criteria die een impact hebben op kwetsbare werkzoekenden en de sociale economie.

DOEL 3: lokaal bestuur als werkgever

Eigen medewerkers hebben aandacht voor armoede en sociale uitsluiting

We hebben als werkgever aandacht voor de eigen kwetsbare werknemers. We bieden via de vertrouwenspersonen en de preventiedienst medewerkers een luisterend oor bij privéproblematieken die invloed hebben op het werk. Ook is het lokaal bestuur aangesloten bij GSD-V dat een helpende hand biedt bij allerhande problemen. Het lokaal bestuur is een belangrijke actor in het structureel bestrijden van armoede. Enerzijds stellen we mensen in armoede te werk en anderzijds bieden we producten en diensten aan die mensen in armoede afnemen. We willen onze medewerkers, in alle geledingen, bewust maken van het thema armoede en sociale uitsluiting.

Aanbieden van stageplaatsen

Stages zijn cruciaal om de schoonheid van het (sociaal) werk binnen een lokaal bestuur te zien. Door het aanbieden van voldoende stagemogelijkheden binnen de domeinen van het lokaal sociaal beleid maken studenten kennis met de werking van de dienst en bij uitbreiding van het lokaal bestuur. Dit bevordert de lokale betrokkenheid en biedt kansen op een duurzame blijvende tewerkstelling in een lokaal bestuur.