Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Als u op een bepaald adres verblijft en u weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst burgerzaken, dan kunt u door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven worden op dat adres.

Hoe gaan we te werk?

Een adreswijziging moet worden aangegeven bij de dienst burgerzaken binnen de 8 werkdagen na de verhuizing. Als u dat nalaat, kan de gemeente u ambtshalve inschrijven. Dat gebeurt nadat de wijkinspecteur heeft vastgesteld dat u effectief op dat adres woont. Indien u geen gevolg geeft aan de oproeping om uw adres in regel te stellen, volgt de ambtshalve inschrijving na beslissing door het college van burgemeester en schepenen. U wordt daarvan verwittigd met een aangetekende zending. 

U kunt tegen die beslissing in beroep gaan. Dat doet u schriftelijk bij:
FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel