Ambtshalve inschrijving in het bevolkingsregister

Als je op een bepaald adres verblijft en je weigert aangifte van adreswijziging te doen bij de dienst burgerzaken, dan kun je door het college van burgemeester en schepenen ambtshalve ingeschreven worden op dat adres.

Hoe gaan we te werk?

Een adreswijziging moet worden aangegeven bij de dienst burgerzaken binnen de 8 werkdagen na de verhuizing. Als je dat nalaat, kan de gemeente je ambtshalve inschrijven. Dat gebeurt nadat de wijkinspecteur heeft vastgesteld dat je effectief op dat adres woont. Indien je geen gevolg geeft aan de oproeping om je adres in regel te stellen, volgt de ambtshalve inschrijving na beslissing door het college van burgemeester en schepenen. Je wordt daarvan verwittigd met een aangetekende zending. 

Je kunt tegen die beslissing in beroep gaan. Dat doe je schriftelijk bij:
FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel