Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Als blijkt dat een burger niet meer verblijft op het adres waar hij ingeschreven staat in de bevolkingsregisters en indien het onmogelijk is om de nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om hem van ambtswege af te voeren uit het bevolkingsregister. Dat betekent dat de burger geen officieel adres meer heeft. 

Wie ambtshalve wordt afgeschreven heeft geen officieel adres meer en verliest bepaalde sociale en burgerrechten.

Om te vermijden dat je ambtshalve geschrapt wordt, kun je een eventuele tijdelijke afwezigheid bij de dienst burgerzaken melden.

Hoe gaan we te werk?

De schrapping gebeurt steeds na grondig onderzoek door de dienst burgerzaken in samenwerking met de lokale politie/wijkinspecteur die meermaals controleert of je nog verblijft op het gekende adres. De burger wordt daarvan per aangetekende zending op de hoogte gebracht.

Je kunt tegen deze beslissing in beroep gaan. Dat doe je schriftelijk bij:
FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel