Algemene vergadering CR 23 november 2021

In uitvoering van het huishoudelijk reglement nodigt het bestuur de leden van de cultuurraad uit op de algemene vergadering die plaatsvindt op dinsdag 23 november 2021 in De Wildeman, zaal De Nok, Schoolstraat 15 in Herent om 19 uur.

Gelieve uw aanwezigheid uiterlijk dinsdag 16 november aan te kondigen bij middel van het als bijlage 4 ingesloten formulier of via de digitale inschrijflink boven aan de pagina. Bijkomende exemplaren zijn te verkrijgen bij de vrijetijdsdienst, afdeling cultuur.

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag virtuele algemene vergadering van 26.11.2020, zie stemresultaten (bijlage 1) en agendapunt 7 van het werkingsverslag 2020-2021 (bijlage 2).
 3. Goedkeuring van het werkingsverslag van het werkjaar 1.9.2020-31.8.2021 (bijlage 2)
 4. Goedkeuring van het financieel verslag van het werkjaar 1.9.2020-31.8.2021 (bijlage 3)
 5. Samenstelling van de algemene vergadering.
  1. Kennisneming ontslag uitredende leden (verenigingen, individuen)
  2. Aanvaarding van nieuwe (verenigingen, individuen)
 6. Samenstelling van het bestuur.
 7. Vertegenwoordiging van de cultuurraad in andere adviesraden en beheersorganen.
 8. Planning van activiteiten voor het jaar 2022.
 9. Informatie in verband met het gemeentelijk cultuurbeleid.
 10. Varia.
 11. Slotwoord(en) .

Het officieel gedeelte van de Algemene vergadering eindigt hier. We gaan aansluitend over naar het agendapunt rond het cultuurnetwerk (CNW). We zakken af naar de Speelplaats.

 1. Om 20 u nodigen we de leden uit om mee deel te nemen aan stap 3 in het traject CNW: strategische doelstellingen i.s.m. RvB De Wildeman en werkroep CNW. 
 2. Receptie 

Bijkomende agendapunten kunnen tot woensdag 15 november schriftelijk voorgesteld worden. Formulier: punt 4 op bijlage 4

We blijven een warme oproep doen voor kandidaten voor een bestuursfunctie (maandelijks vergadering). Voorwaarden: 18 jaar oud zijn, in Herent wonen of een vereniging vertegenwoordigen, geen enkel politiek mandaat bekleden en vooral een brede culturele interesse hebben. Kandidaturen schriftelijk in te dienen via de vereniging of door de kandidaat zelf. (zie ook punt 5 op bijlage 4)

Bijlagen (1, 2, 3, aub meebrengen naar de vergadering):

 1. verslag vorige algemene vergadering, 2. werkingsverslag, 3. financieel verslag, 4. antwoord-formulier)