Algemeen reglement op de aanrekening van diverse kosten toepasselijk op fiscale en niet-fiscale vorderingen van de gemeente

Afdeling I - Fiscale vorderingen

Er wordt een retributie geheven voor de kosten verbonden aan de invordering van fiscale vorderingen. De fiscale vordering in dit reglement omvatten alle belastingen. Indien de debiteur de vordering niet betaalt binnen de wettelijke bepaalde vervaltermijn, worden de hieronder bepaalde retributies aangerekend ingeval de in die artikelen vermelde acties worden ondernomen met het oog op de invordering van de schuld.

Afdeling II - Niet-fiscale vorderingen

Er wordt een retributie geheven voor de kosten verbonden aan de invordering van onbetwiste, niet-fiscale vorderingen. De niet-fiscale vorderingen in dit reglement omvatten de retributies, GAS-boetes, verhuur van zalen en sportterreinen, schadevergoedingen,...

De niet-fiscale vorderingen van de bibliotheek worden anders behandeld, zie verdere werking.

Indien de debiteur de onbetwiste vordering niet betaalt binnen de betalingstermijn vermeld in de factuur, de vorderingsstaat, de retributiebon, de kennisgeving van de beslissing tot oplegging van een GAS-boete of het voorstel tot minnelijke schikking met het oog op schadevergoeding, worden de hieronder bepaalde retributies aangerekend ingeval de in die artikelen vermelde acties worden ondernomen met het oog op de invordering van de schuld.

Kostprijs

Afdeling I - Fiscale vorderingen

Kosten voor een 1e aanmaning en de laatste waarschuwing (2e aanmaning) en aanmaning na niet-naleving van een afbetalingsplan

 • voor de verzending van een 1e aanmaning: € 0,00
 • voor de laatste waarschuwing (2e aanmaning: € 10,00 wordt aangetekend verstuurd
 • Indien een debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt wordt hem een aanmaning gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van € 20,00 aangerekend.

De wettelijke nalatigheidsinterest wordt aangerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin de fiscale schuld verschuldigd is en dit in overeenstemming met de bepalingen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Kosten voor opmaak fiscaal dwangschrift

Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op de betekening door een gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van € 50,00 aangerekend.

Afdeling II - Niet-fiscale vorderingen

Kosten voor een 1e aanmaning en de laatste waarschuwing (2e aanmaning) en aanmaning na niet-naleving van een afbetalingsplan

 • voor de verzending van een 1e aanmaning: € 0,00
 • voor de laatste waarschuwing (2e aanmaning: € 10,00 wordt aangetekend verstuurd
 • Indien een debiteur een afbetalingsplan krijgt en dit vervolgens niet nakomt wordt hem een aanmaning gestuurd. Voor deze aanmaning wordt een kost van € 20,00 aangerekend.

De wettelijke nalatigheidsinterest wordt aangerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin de fiscale schuld verschuldigd is en dit in overeenstemming met de bepalingen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Kosten voor opmaak dwangschrift

Wanneer de debiteur niet overgaat tot betaling van de volledige schuld, kosten en intresten inbegrepen, kan de financieel directeur overgaan tot opmaak van een dwangschrift met het oog op de betekening door een gerechtsdeurwaarder. Voor het aanmaken van dit dwangschrift wordt een kost van € 50,00 aangerekend.

Niet-fiscale vorderingen - Bibliotheek

Bij het niet inleveren van bibliotheekmaterialen

 • voor de verzending van de 1e rappel - na 1 week: € 0,00
 • voor de verzending van de 2e rappel - na 2 weken: € 0,00
 • voor de verzending van de 3e rappel (materiaalvergoedingsnota) - na 4 weken: € 0,00
 • voor de verzending van de 4e rappel (deurwaardersnota) - na 8 weken: € 10,00 wordt aangetekend verstuurd

Bij niet betalen van openstaande bedragen

 • voor de verzending van de 1e rappel (registratienota) - na 4 weken: € 0,00
 • voor de verzending van de 2e rappel (herinnering registratienota) - na 6 weken: € 0,00
 • voor de verzending van de 3e rappel (deurwaardersnota) - na 8 weken: € 10,00 wordt aangetekend verstuurd

Niet-fiscale vorderingen - bibliotheek - kosten voor opmaak dwangschrift

 • Als de schuld niet betaald is na de 4e aangetekende rappel, wordt de kaart geblokkeerd en wordt er een administratieve procedure opgestart op kosten van de lener. Voor het opmaken van dit dwangschrift wordt een kost van € 50,00 aangerekend.

Afhandeling

Bij betaling zullen eerst de aangerekende kosten ingevolge onderhavig reglement aangezuiverd worden en vervolgens de openstaande schuldvordering.

Meer info

Goedkeuring door de gemeenteraad op 23 april 2019 - Publicatie website: 29 april 2019

Reglement ingaand vanaf 01 juni 2022 - Goedgekeurd door de gemeenteraad op 10 mei 2022 - Publicatie website op 18 mei 2022 - Nr register bekendmaking: 2022-0003, ingeschreven in register op 18 mei 2022