Akte van erkenning

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner. Als u niet getrouwd bent kunt u de afstamming van de vader of de meemoeder van het ongeboren kind formeel vaststellen door de erkenning.

De akte van prenatale erkenning vermeldt:

 • de vermoedelijke geboortedatum van het kind;
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning;
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de erkenner.

De akte van postnatale erkenning vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en het geslacht van het kind;
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning;
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats van de erkenner;
 • in voorkomend geval, de toestemming van het kind, overeenkomstig artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek;
 • in voorkomend geval, de nieuwe naam en de verklaring van naamskeuze door de ouders.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van prenatale erkenning aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor de akte van erkenning wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de personen op wie de akte betrekking heeft (het kind, de ouders, de erkenner);
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende;
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder);
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken);
 • erfgenamen;
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Hoe gaan we te werk?

U kunt een afschrift of een uittreksel van de erkenningsakte aanvragen in de gemeente waar de erkenning werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u een afschrift of uittreksel van de akte online aanvragen:

Die elektronische afschriften en uittreksels bevatten een elektronisch zegel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze hebben dezelfde juridische waarde als die die afgeleverd worden door de gemeente. Zolang de informatie op het bewijs correct is, kunt u het geldig gebruiken in om het even welke vorm (op papier of in digitale vorm).

Sinds 1 januari 2019 worden akten van de burgerlijke stand uitsluitend digitaal geregistreerd. Dateert uw akte van voor 1 januari 2019, dan is die misschien nog niet in digitale vorm beschikbaar. Sommige gemeenten digitaliseren oude archieven naarmate afschriften of uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen worden aangebracht.

Wat meebrengen?

Als u het document zelf ophaalt:

 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart;
 • uw eigen identiteitskaart.

Thuisloket

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.