Aansluiten van hemelwaterputten, belasting

Er wordt een belasting gevestigd voor het niet nemen van de nodige maatregelen die hergebruik van hemelwater toelaten (pompinstallatie, aansluitputten,...) binnen het jaar na de uitvoering van de werken in de door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten, zoals opgenomen in de overeenkomst.

Onder afkoppelingsprojecten wordt verstaan de aanleg van gescheiden riolering – 2 DWA-stelsel in de openbare weg zoals door de gemeente vastgesteld in het raadsbesluit van 12 februari 2008.

Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst inzake afkoppeling van regen- en afvalwater (met hemelwaterput) afgesloten tussen de gemeente en de eigenaar/huurder zoals door de gemeente vastgesteld in het raadsbesluit van 12 februari 2008.

Voor wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de woning, die bij de uitvoering van rioleringswerken in door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten, niet de nodige maatregelen treft die hergebruik van hemelwater (pompinstallatie, aansluitpunten, ...) binnen het jaar na de uitvoering van de werken toelaten.

Kostprijs

De belasting wordt als volgt vastgesteld: een forfaitair bedrag van 1.500,00 euro per jaar, verrekenbaar per maand, voor elk jaar dat de nodige maatregelen om het hergebruik van hemelwater toe te laten niet worden genomen te rekenen vanaf een jaar na de uitvoering van de werken.

Meer info

2018: goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 november 2017 en gepubliceerd op 24 november 2017.

2019 - 2024: goedgekeurd op de gemeenteraad op de gemeenteraad van 13 november 2018 en gepubliceerd op 10 december 2018.