Dorp aan Zet #overwelzijn

Lokaal sociaal beleidsplan

Op 8 maart 2022 werd het lokaal sociaal beleidsplan door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurd. Het plan kan teruggevonden worden via de volgende link Lokaal sociaal beleidsplan - Gemeente Herent. 

Terugkoppelingsmoment lokaal sociaal beleidsplan voor stakeholders

Bij de totstandkoming van het lokaal sociaal beleidsplan bevroegen we burgers, doelgroepen en stakeholders. We ontvingen heel wat ideeën aan waarvan velen hiervan werden vertaald naar doelstellingen en acties. Op 25 april 2022 koppelde we de eerste fase terug naar onze partners en stakeholders.

Naast de presentatie van het plan dachten we na hoe we aan bepaalde acties concrete invulling konden geven of elkaar konden vinden of versterken. Ook grepen we dit moment aan om elkaar beter te leren kennen en te bedanken voor het engagement ter versterking van het sociaal werk en beleid in onze gemeente.


Samen naar een nieuw lokaal sociaal beleidsplan

Participatietraject | denk samen met ons over een lokaal sociaal beleid

De gemeente Herent versterkt haar sociaal beleid. Om tot een gezamenlijk en gedragen sociaal beleidsplan te komen lanceert de gemeente het participatietraject ‘Dorp aan zet' #overwelzijn, waarbij we burgers, doelgroepen en stakeholders uitnodigen om mee na te denken over het Herents sociaal beleid van de toekomst.

Stakeholders

Op 29 april 2021 organiseerden we een online event rond vier sociale thema’s, die sterk met elkaar verweven zijn. We nodigden experts/ervaringsdeskundiges/professionals uit om mee input en ideeën aan te leveren voor het lokaal sociaal beleidsplan.

Inwoners

Op 19 en 20 mei (19.30 uur) organiseerden we een online event rond vier sociale thema’s. We nodigden inwoners van Herent uit om mee input en ideeën aan te leveren voor het lokaal sociaal beleidsplan.

Thema 1 | Kansen voor kinderen en jongeren

Een goed leven en een mooie toekomst voor kinderen en jongeren in onze gemeente. Daar willen we samen voor gaan. Kinderen en jongeren moeten in Herent op een zorgeloze manier kunnen (op)groeien. Hierbij willen we onze jeugd kansen geven tot zelfontplooiing, verbinding met anderen en democratisch burgerschap. Herent heeft hierbij oog voor ongelijkheid en strijden voor gelijke kansen voor iedereen. Toegankelijke voorzieningen voor kinderen en jongeren, toegankelijk vrijetijdsaanbod, gelijke onderwijskansen, ondersteuning van gezinnen met kinderen, … 

Fiche kinderen en jongeren

Thema 2 | Armoede

Armoede is een onrecht. Het welzijns- en armoedebeleid moet gestalte krijgen op zowel het Europese, Federale, Vlaams als lokale niveau. Elke beslissing die op bovenlokaal niveau genomen wordt, wordt realiteit op het niveau van de gemeente. De kinderarmoede en het aantal leefloongerechtigden nam, net zoals in vele andere gemeenten, in Herent de laatste jaren sterk toe. De gemeente Herent wil een menswaardig leven garanderen voor iedereen. Naast het toekennen van individuele financiële steun aan personen in moeilijkheden heeft het lokaal bestuur een grote autonomie in het vervullen van zijn opdracht. Hoe kunnen we personen in armoede bereiken? Hoe kunnen we hen versterken? Waar liggen mogelijkheden en uitdagingen? 

Fiche armoede

Thema 3 | Zorg in buurten en verbinding

De gemeente Herent streeft naar kwaliteit van leven voor iedere inwoner. Iedere inwoner, al dan niet in een maatschappelijk kwetsbare positie, moet alle kansen krijgen om deel te nemen aan de samenleving. In Herent wonen heel wat mensen die nood hebben aan zorg en ondersteuning en verbinding met anderen. Hoe kunnen we kwetsbare inwoners in de eigen leefomgeving versterken? Hoe kunnen we hen in hun kracht zetten en zich verbonden laten voelen met anderen? 

Fiche zorg en verbinding

Thema 4 | Nieuwkomers

Iedere Herentenaar behoort tot één of meerdere doelgroepen op basis van leeftijd, geslacht, geaardheid, afkomst, … Binnen iedere doelgroep is er tevens ook een grote diversiteit aan ondersteuningsnoden.

Binnen het lokaal sociaal beleidsplan willen we de focus leggen op nieuwkomers en dat in de ruimste zin van het woord. Dit kan zowel gaan over personen met een migratieachtergrond als over nieuwe inwoners. Het aantal nieuwkomers in Herent nam de laatste jaren sterk toe. Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe inwoners zich goed voelen in Herent? Hoe kunnen we nieuwkomers ondersteunen om zich te integreren in de gemeente? 

Fiche nieuwkomers

Snuif alvast wat sfeer op met ons filmpje:

https://youtu.be/WDaxIYQF1_w