Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen Reageer

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden www.herent.be
De gemeente Herent biedt u deze website (www.herent.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder 'informatie' verstaat het gemeentebestuur alle teksten, al het fotografische materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid
De gemeente Herent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

De gemeente heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dat betekent niet dat de gemeente de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.

De gemeente noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.


2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden
Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciŽle doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt verkregen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.

Gebruik en reproductie van fotomateriaal - in het bijzonder het gemeentelogo en het gemeentewapen - is uitdrukkelijk verboden. Verenigingen en organisaties die voor bepaalde activiteiten financiŽle en / of logistieke steun van de gemeente krijgen zijn verplicht het gemeentelogo 'herent steunt' te gebruiken.

De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan de gemeente Herent of aan de organisaties die de gemeente van Herent hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen de gemeente van Herent en de websiteleverancier Lithium uit Hasselt.

Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met het college van burgemeester en schepenen, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. Dat kan eventueel doorverwijzen naar de organisaties-titularissen waarvan de gemeente de eigendomsrechten in bruikleen heeft.


3. Links en verwijzingen
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Ondanks systematische controle kan de gemeente geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat de gemeente de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites.

De gemeente Herent aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van de gemeente Herent verwijst.

Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creŽren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met de informatieambtenaar van Herent, informatiedienst@herent.be.

4. Bescherming van de persoonsgegevens
De gegevens die de gemeente langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van de gemeente van Herent. Zij dienen uitsluitend om u de gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen, te laten verbeteren of schrappen. Daartoe schrijft u naar het college van burgemeester en schepenen, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent of mailt u naar informatiedienst@herent.be

Bestuurskalender

OCMW-raad
di 4 april 2017 20 uur - De Kouter, Het Huis van de Gemeente, zaal Wijtham, Herent
Zitdag belastingen
di 23 mei 2017 9 uur - De Kouter, Het Huis van de Gemeente, zaal Kareelveld en IJzerenberg, Herent
Meer ...

Activiteiten in Herent

Paasvakantie

Wegwijs infogids 2017

Bestel Stratenboek Herent